Terms & conditions

Je bent hier:

Welkom bij Delphin Benelux B.V.!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Delphin Benelux B.V. – Gelegen op www.delphin-import.nl.

Door toegang te krijgen tot deze website, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruiken van Delphin Benelux B.V. als u niet akkoord gaat om alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld, te accepteren.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het Bedrijf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier te ondernemen met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Klant te voldoen met betrekking tot de verstrekking van de diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan, heersend Nederlands recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar dezelfde.

**COOKIES**
We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Delphin Benelux B.V., stemt u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Delphin Benelux B.V.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens bij elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het makkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze partners op het gebied van affiliate/adverteren kunnen ook cookies gebruiken.

**Licentie**
Tenzij anders vermeld, bezitten Delphin Benelux B.V. en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Delphin Benelux B.V. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van Delphin Benelux B.V. raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgesteld.

U mag niet:

– Materiaal van Delphin Benelux B.V. opnieuw publiceren.
– Materiaal van Delphin Benelux B.V. verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
– Materiaal van Delphin Benelux B.V. reproduceren, dupliceren of kopiëren.
– Inhoud van Delphin Benelux B.V. herverdelen.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Delphin Benelux B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat ze op de website aanwezig zijn. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Delphin Benelux B.V., zijn agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetten, is Delphin Benelux B.V. niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Reacties op deze website.

Delphin Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en om eventuele Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

– U heeft het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen.
– De Reacties schenden geen enkel intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, patent of handelsmerk van een derde partij.
– De Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk is op de privacy.
– De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of maatwerk te werven of te promoten of commerciële activiteiten of illegale activiteiten te presenteren.

U verleent hierbij aan Delphin Benelux B.V. een niet-exclusieve licentie om uw Reacties te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen te machtigen om uw Reacties te gebruiken, reproduceren en bewerken in elke en alle vormen, formaten of media.

**Hyperlinken naar onze inhoud**
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

– Overheidsinstanties.
– Zoekmachines.
– Nieuwsorganisaties.
– Online directory-distributeurs mogen op dezelfde manier naar onze website linken zoals ze hyperlinken naar de websites van andere vermelde bedrijven.
– Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve fondsenwervende non-profitorganisaties, liefdadigheids-winkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen, mogen niet hyperlinken naar onze website.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse suggestie van sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten suggereert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

– dot.com gemeenschapssites.
– verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen.
– online directory-distributeurs.
– internetportalen.
– accountants, juridische, adviesbureaus, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig doet lijken voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve records bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Delphin Benelux B.V. compenseert; en (d) de link past in de context van algemene informatiebronnen.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse suggestie van sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten suggereert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven zijn vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Delphin Benelux B.V.. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.x

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze website:

– Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam.
– Door gebruik te maken van de uniform resource locator die gelinkt wordt.
– Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die wordt gelinkt en die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo van Delphin Benelux B.V. of andere kunstwerken voor linken is niet toegestaan zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

**iFrames**
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

**Inhoudelijke Aansprakelijkheid**
Wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website ontstaan. Er mogen geen link(s) verschijnen op enige website die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt, of pleit voor de inbreuk of andere schending van, enige rechten van derden.

**Voorbehoud van Rechten**
We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een specifieke link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn en deze linkvoorwaarden te volgen.

**Verwijdering van links van onze website**
Als u om welke reden dan ook een link op onze website aanstootgevend vindt, bent u vrij om ons op elk moment te contacteren en ons daarvan op de hoogte te brengen. We zullen verzoeken tot het verwijderen van links overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

**Disclaimer**
Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze disclaimer zal:

– onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten.
– onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding beperken of uitsluiten.
– een van onze of uw aansprakelijkheden op enige manier beperken die niet is toegestaan onder de toepasselijke wet.
– een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wet.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit gedeelte en elders in deze disclaimer zijn ingesteld: (a) zijn onderhevig aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, in onrecht en wegens schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.